پروژه شهرک صنعتی

نصب لاین و ماکس بارزتلکام در مخابرات منطقه کرمان