مقایسه سرعت 5G و 4G

مقایسه سرعت اینترنت 4G و 5G که همانطور مشاهده میکنید سرعت 5G چیزی حدود 10 برابر سرعت 4G میباشد.